дома » Մաթեմատիկական խնդիրներ » ՆՈՐԸ ԼԱՎ ՄՈՌԱՑՎԱԾ ՀԻՆՆ է

ՆՈՐԸ ԼԱՎ ՄՈՌԱՑՎԱԾ ՀԻՆՆ է

ՆՈՐԸ ԼԱՎ ՄՈՌԱՑՎԱԾ ՀԻՆՆ է

Մաթեմատիկան Դպրոցում

ФАБЕРЛИК КАТАЛОГ 02 2017

ФАБЕРЛИК КАТАЛОГ 02 2017

Տեքստ արագ ծանոթացման համար:

Գծագրերը և բանաձևերը դիտեք բնօրինակում օնլայն (էջի վերջում):

 

Հայտնի ճշմարտությա ն դրսևորման

մեկ օրի նակի մասին է խոսվում ստորև

ներկայացվող
հոդվածում:
Գ.Գ.Գևորգյանի և Ի.Վ.Միքայելյանի

«777 խնդիրներ մաթեմատիկայից» գ ր քո ւմ ,

ա ռ ա ջա
րկվում է լուծել

հետ ևյալ խ նդիրը.

Խ ն դ ի ր 1: Տր ված է ABC եռանկյունը (գծ. 1): AB , BC և CA կողմերի
վ րա հ ա մ ա պ ա տ ա ս խ ա ն ա բ ա ր վ ե ր ց վ ա ծ են M, N և P կ ետ ե ր այ նպե ս , որ
2■ AM = MB , 2 ■ BN = NC , 2 • CP = PA : A -ն մ ի ա ց վ ա ծ է Л/ ֊ի ն , В ֊ն Я -ին,
С ֊ն М ֊ին:
Ա պ ա ց ո ւ ց ե լ , որ АХВХСХ ե ռ ա ն կ յա ն մ ա կ ե ր ե ս ը հ ա ր ա բ ե ր ո ւ մ է ABC
ե ռա ն կ յա ն մակ ե ր ե ս ի ն , ա յ նպ ե ս ի ն չպե ս 1:7: (Տես [2] էջ 40 խ ն դ ի ր 324):

30-40

Математика в школе.
Библиотека учителя математики.
СЛОВАРЬ русско-английский.

Около

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*
*

Статистика


Яндекс.Метрика